15 oktober 2020

Inspirerende ontwikkelingen pilot regio’s UNICITY

Binnen het UNICITY-project zijn meerdere projecten gaande waar ook adviseurs van Dementiezorg voor Elkaar in betrokken zijn. Eind augustus kwamen betrokken medewerkers bijeen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. De betrokken zorginstellingen zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. De uiteenlopende projecten leveren in de toekomst input voor goede zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie.

Zo is er in de regio Midden-Brabant veel vraag naar talentgericht vrijwilligerswerk. In het onderzoek dat vanuit UNICITY hiernaar loopt, wordt de laatste hand gelegd aan een plan van aanpak dat breed beschikbaar wordt gesteld. In de bijeenkomst werd de tip gegeven om alvast met de eerste deelnemer aan de slag te gaan om zo het plan concreet te maken.

Bij Archipel in Eindhoven is een rapport gemaakt over de knelpunten bij het opzetten van gespreksgroepen voor mantelzorgers. Zo is financiering voor de meeste zorginstelling een probleem omdat er regionaal meerdere verantwoordelijken worden aangewezen. Archipel is hierover nog in gesprek met de zorgverzekeraar en heeft gepleit voor een landelijke aanpak. Vanuit Dementiezorg voor Elkaar wordt dit geluid meegenomen in hun contact met Zorgverzekeraars Nederland. Ook het Kenniscentrum neemt dit punt mee in de landelijke lobby.

In de regio’s Nijmegen en Midden-Brabant wordt onderzocht hoe zorgprofessionals klachten die horen bij dementie op jonge leeftijd in een vroeg stadium kunnen herkennen zodat sneller passende hulp kan worden ingezet. In de bijeenkomst werd geconcludeerd dat vooral moet worden ingezet op het informeren van huis- en bedrijfsartsen.

In Drenthe willen drie zorgaanbieders en een GGZ aanbieder graag hun kennis over dementie op jonge leeftijd binnen de regio delen. Daarom wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het opzetten van een expertteam.

De deelnemers zullen de ervaringen en vragen uit de projecten delen met de Adviesraad van het Kenniscentrum zodat er ook landelijk van elkaar geleerd kan worden.

UNICITY is een project van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) en wordt gefinancierd door het programma Langdurige Zorg van ZonMw. Dementiezorg voor Elkaar is een programma in het kader van het Deltaplan Dementie ontwikkeld door Movisie, Nivel, Pharos, Vilans en het Trimbos-instituut. Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd is nauw bij de projecten rondom dementie op jonge leeftijd betrokken.

Meer nieuwsberichten