Onderzoek VWS naar passende ondersteuning van jonge mensen met dementie

Onderzoek VWS naar passende ondersteuning van jonge mensen met dementie

21 april 2022 door Natascha Roest

Berenschot (2).png

Afgelopen september 2021 vond een gesprek plaats tussen een afvaardiging van de Wetenschappelijke Raad van het Kenniscentrum en ministerie van VWS, waarbij ook directeur Langdurige Zorg Theo van Uum bij aanwezig was. Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat jonge mensen met dementie en hun gezinnen vanaf het begin van het ziekteproces te maken krijgen met sociaal-maatschappelijke problematiek, onder meer doordat zij geen gebruik lijken te kunnen maken van de bestaande vangnetten binnen de huidige wet- en regelgeving. 

VWS heeft daarop het initiatief genomen om een offerte-aanvraag uit te zetten om dit gegeven nader te onderzoeken. De opdracht is gegund aan het adviesbureau Berenschot. Tussen april en september 2022 zal Berenschot interviews houden met jonge mensen met dementie en hun gezinnen en professionals om op grond daarvan een beeld te schetsen van de problematiek. Daarna zullen zij regiotafels organiseren om de problematiek te duiden en oplossingsrichtingen te verkennen. In een landelijke validatiesessie met uitvoerders van wet- en regelgeving om de problematiek en oplossingsrichtingen te bespreken.

Sluiten