Deskundigheidsbevordering

Goede zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie begint bij deskundige zorgprofessionals. Met deskundige zorgprofessionals bedoelen we zorgprofessionals die bekend zijn met de specifieke behoeften van jonge mensen met dementie en weten welke ondersteuning op welk moment noodzakelijk is. Het Kenniscentrum werkt aan het bevorderen van deskundigheid. Dit doen we op diverse manieren.

Scholing
Het Kenniscentrum is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoer van diverse scholingen op het gebied van dementie op jonge leeftijd. Deze worden aangeboden aan diverse groepen professionals.

Klik hier voor het totale opleidingsaanbod.

Andere activiteiten ter bevordering van deskundigheid
Daarnaast nemen we een aantal reeds lopende activiteiten onder de loep, om te kijken hoe we het effect ervan op deskundigheidsbevordering kunnen verhogen. Hieronder valt een procesevaluatie van de Adviesraad in haar huidige vorm en het in kaart brengen van expertise binnen de ledenorganisaties. Ook het opstellen van prioriteiten van de commissie Deskundigheidsbevordering valt hieronder, op basis van een opdracht vanuit het bestuur.