Kwaliteitsbevordering

Het is cruciaal de kwaliteit van het zorg- en ondersteuningsaanbod voor jonge mensen met dementie structureel te bevorderen en te borgen. Dat doen we op verschillende manieren.

Zorgstandaard Dementie
De Zorgstandaard Dementie 2020 is de nieuwste beschrijving van wat goede dementiezorg is. De Zorgstandaard ondersteunt de dementienetwerken voor de verbetering van de dementiezorg. Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd heeft de Zorgstandaard als één van 20 organisaties geautoriseerd. Het resultaat is dat jonge mensen met dementie in de Zorgstandaard worden erkend als aparte groep met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd
Het Kenniscentrum werkt aan het actualiseren van de Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd (verbijzondering van de zorgstandaard dementie). De eerste versie hiervan verscheen in 2015.
In de versie uit 2015 lag de focus op intramurale zorg. Met de nieuwe (nog te schrijven) versie van de Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd verschuift de focus van een intramurale benadering  naar een (persoonsgerichte) zorgtraject benadering  (zie onze aanpak). Het gaat hierbij om aandacht voor alle soorten problemen die zich bij Dementie op Jonge Leeftijd kunnen voordoen, in alle stadia van de dementie. We benadrukken het belang van effectieve samenwerking en verbinding tussen zorgorganisaties, maatschappelijke organisaties en zorgprofessionals.

Handreiking voor het werken met regionale zorgprogramma’s
De commissie Kwaliteitsbevordering werkt aan het opstellen van een handreiking voor het werken met en implementeren van regionale zorgprogramma ’s voor jonge mensen met dementie. Hiervoor is het belangrijk dat er nauwe afstemming plaatsvindt met het projectteam dat verantwoordelijk is voor de implementatie-pilot van zorg voor jonge mensen met dementie gericht op verschillende drie regio’s. Deze pilot is onderdeel van het project Unicity.

Keurmerk en kwaliteitssysteem ‘PREZO Dementie op Jonge Leeftijd’
In 2017 bleek dat onze ledenorganisaties behoefte hebben aan een kwaliteitssysteem om de kwaliteit van zorg aan jonge mensen te kunnen toetsen. Om hier gehoor aan te geven hebben we Stichting Perspekt gevraagd dit kwaliteitssysteem te ontwikkelen, als aanvulling op kwaliteitssystemen die organisaties reeds gebruiken.

Begin 2018 hebben we het kwaliteitssysteem ‘PREZO Dementie op Jonge Leeftijd’ gelanceerd. Het kwaliteitssysteem sluit aan bij de landelijke Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd. Het beschrijft op welke zorg en ondersteuning de cliënt en zijn familie mogen rekenen, vertaald in een aantal waarden. Deze waarden zijn: plezier, veiligheid, ruimdenkend, vrijheid, participeren, vertrouwen en vakkundigheid. Om invulling te geven aan de dagelijkse praktijk van zorg aan jonge mensen met dementie zijn de waarden gekoppeld aan een concrete prestatie. In dialoog tussen medewerkers en cliënten krijgen deze waarden en de prestaties betekenis én praktische invulling. Meer informatie over het kwaliteitssysteem ‘PREZO Dementie op Jonge Leeftijd’ vind je hier.

Inmiddels hebben al vijf organisaties het keurmerk behaald; dit zijn De Archipel (Eindhoven e.o.), De Wever (Tilburg), Laurens (Rotterdam), Marente (Warmond e.o.) en Vivent (Den Bosch e.o.). Meer organisaties zijn met de aanvraag bezig. We juichen deze ontwikkelingen van harte toe!

Meer weten over het keurmerk? Lees onze Q&A.